Naša škôlka

O nás

V triede Montessori materskej školy sú deti rôzneho veku, naša trieda má maximálne 22 detí vo veku 2,5 - 6 rokov.
Dieťa v tomto veku sa učí hlavne odpozorovaním. Takto sa môžu mladšie deti učiť od svojich starších spolužiakov. Staršie deti sa učia tolerancii, trpezlivosti, zodpovednosti. Výskum v tejto oblasti potvrdil, že sociálne kontakty detí rôzneho veku tvorili podstatne väčšie percento ako kontakty detí rovnakého veku, pričom deti 6-ročné sa obracali k deťom 3-ročným rovnako často ako deti mladšie k starším.

Kvalita výchovnej práce závisí v prvom rade od osobnosti pedagóga. Preto sme ich výberu venovali veľkú pozornosť.
Deťom sa budú venovať v priamej výchovnej činnosti štyri učiteľky. Koordináciou, riadením a dokumentáciou sa zaoberá skúsený pedagóg s dlhoročnou praxou.

Z cudzích jazykov je možnosť výberu jazyka anglického.

Pre deti je v škôlke pripravené množstvo výtvarných, telovýchovných, tanečných, divadelných a kultúrnych aktivít, výuka jazdy na poníkovi/canis terapia, cudzí jazyk (anglický), logopedická a psychologická starostlivosť.

Našich Škôlkárov pravidelne v škôlke navštevujú canisterapeutické psy v rámci programu “Psík náš kamarát”, pri ktorom sa deti učia ako sa správať ku psom, precvičia si hrubú aj jemnú motoriku a podporuje sa odbúravanie strachu zo psov. Pes pôsobí ako motivačný faktor k danej aktivite. Taktiež zblíženie sa dieťaťa so zvieraťom je veľmi prospešné jeho zdravému psychickému a telesnému vývinu.

Priestory sú vybavené ekologickým, zväčša prírodným materiálom. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame rôzne didaktické hry a Montessori pomôcky.

Škôlka je pre deti otvorená od 7.30 do 17.00 hod.
Školné je 350 EUR mesačne vrátane DPH + stravné 25 EUR mesačne.

Naša škôlka

Ďalšie informácie:
mob.:+421 917 623 673
email:psotovanatalia@gmail.com

Montessori

Pedagogika Márie Montessori vychádza z pozorovania dieťaťa, jeho prejavov a potrieb.
Je to pedagogika pedocentrická, čo znamená, že v strede záujmu je dieťa a nie pedagóg,
ktorý frontálne vyučuje a riadi deti, ako je to v súčasnej pedagogike, ktorá tvorí základ nášho
školského systému.

Hlavné princípy Montessori pedagogiky sú:

REŠPEKTOVANIE SENZITÍVNYCH OBDOBÍ DIEŤAŤA

Pojem senzitívnych období (období zvýšenej vnímavosti) zaviedla M. Montessori na základe svojich pozorovaní a úvah, že dieťa má vo svojom vývoji určité citlivé obdobia, kedy je jeho vnímavosť nasmerovaná na isté podnety, napr. hudbu, písanie, farby, reč atď. Vtedy si dieťa osvojuje dané schopnosti mimoriadne ľahko a s veľkým záujmom. Toto obdobie trvá pár týždňov a ak vnímavosť dieťaťa nie je naplnená, vnímavosť zaniká. Ak je toto obdobie správne rozpoznané a dieťa má k dispozícii správne pomôcky, môžu sa vyvinúť u dieťaťa mimoriadne schopnosti vo všetkých oblastiach. Skúsený montessori učiteľ podľa otázok dieťaťa a jeho pozorovaním zaznamenáva jeho senzitívne obdobia a ponúka mu zodpovedajúci montessori materiál.

PRIPRAVENÉ PROSTREDIE,

v škôlke sa používajú špeciálne Montessoripomôcky, vyvinuté M.Montessoriovou práve pre rozvoj zmyslov a intelektových schopností dieťaťa. Podľa toho sa nazývajú: materiál zmyslový, materiál pre cvičenia praktického života, rečový materiál, materiál na matematiku, kozmický materiál.

SLOBODNÁ VOĽBA,

dieťa si samo vyberá, kedy sa chce hrať s ktorou hračkou či pomôckou (v súlade so senzitívnym obdobím). Pracuje s ňou, koľko sa mu žiada a niekedy dieťa opakuje jednu činnosť 10-20 krát. To už vysvetľuje ďalší princíp.

POLARIZÁCIA POZORNOSTI,

tzv. fenomén Montessori. Dieťa, ak je zaujaté pomôckou, nachádza sa v zvláštnom stave sústredenia a vôbec nevníma okolie. Keď dieťa samovoľne takúto činnosť ukončí, je veľmi spokojné, šťastné a priateľské. Okrem týchto princípov je v našej materskej škole dôležitý láskavý prístup k dieťaťu ako jedinečnej osobnosti, rešpektovanie a podpora jeho individuality a slobody. Sloboda jednotlivca bude rešpektovaná potiaľ, pokiaľ nebude obmedzovať slobodu iného jednotlivca. Teda určité pravidlá vzájomného spolužitia budú určené. Bude však veľmi dôsledne vysvetlené, prečo to-ktoré pravidlo (z detského pohľadu zrejme obmedzujúce), je potrebné rešpektovať.

OSOBNOSŤ UČITEĽA,

učiteľ Montessori, je hlavne pozorovateľom a pomocníkom dieťaťa. Nepôsobí na dieťa svojím egom a aj v kritických situáciách by mal situáciu zvládať s nadhľadom. Nikdy na dieťa nekričí. Namiesto toho aby "vnucoval" svoju pravdu, pomáha dieťaťu hľadať jeho pravdu. Nemá byť vodcom dieťaťa, ale skôr jeho "strážnym anjelom" - ako hovorí M. Montessoriová, dáva pozor, aby dieťa pri svojej činnosti nebolo rušené.

História Márie Montessori:

 • Mária Montessori sa narodila 31. augusta 1870 v Taliansku. Vďaka matke sa v nej už v detstve vyvinulo hlboké sociálne cítenie.
  Po maturite na prírodovedecko - technickej škole začala študovať na lekárskej fakulte a v roku 1896 ako prvá žena v Taliansku promovala na lekárku.
 • Po zakončení štúdia pracovala dva roky ako asistentka na univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme. V tomto období zistila, že duševne postihnuté deti sú vychovateľné. Neskôr riadila Modelovú školu založenú Lekársko pedagogickým inštitútom pre vzdelávanie učiteľov pracujúcich s postihnutými deťmi. V tejto škole experimentálne preverovala didaktický materiál, ktorý neustále upravovala podľa potrieb detí.
 • Stále viac sa venovala práci s postihnutými deťmi a došla k presvedčeniu, že jej skúsenosti a metódy práce budú mať ešte väčší úspech u zdravých detí.
 • Mária poznala, že práca učiteľov je príliš ovplyvnená vzdelaním starej školy, preto v roku 1911 sa vzdáva lekárskej praxe a výlučne sa venuje rozšíreniu svojej metódy.
 • Od roku 1912 sa začali usporiadavať prvé medzinárodné vzdelávacie kurzy pre učiteľov a vychovávateľov. Bolo založených niekoľko montessoriovských národných spoločností a školských zariadení.
 • V 1929 roku so svojím synom Mariom (žil v rokoch 1898 a 1982, neskôr so svojou dcérou Renilde rozvíjal pedagogický odkaz svojej matky) zakladá Medzinárodnú Montessori spoločnosť v Berlíne (AMI - Association Montessori Internacionale).
 • So zhoršovaním politickej situácie v 30 tych rokoch 20 storočia a počas vojny sa činnosť Montessori škôl a spoločností v krajinách európy postupne oslabovala, niekde úplne zanikla.
 • V roku 1939 sa vydáva na cestu do Indie, kde už v tej dobe pôsobilo silné montessoriovské hnutie.
 • V 1951 roku organizuje posledný medzinárodný Montessori kongres v Londýne.
 • Za svoju celoživotnú humanisticky orientovanú prácu bola v 1950 roku odmenená Nobelovou cenou mieru.

Galéria

Na stiahnutie

Prihláška
dieťaťa
do MŠ /
Stiahnúť
súbor
Školský
vzdelávací
program /
Stiahnúť
súbor
Prevádzkový
poriadok
/
Stiahnúť
súbor
Potvrdenie
o poskytovaní
starostlivosti /
Stiahnúť
súbor

Denný program

7.30 - 9.30 Príchod detí do MŠ, privítanie, didaktické aktivity s montessori pomôckami,
hry a činnosti podľa voľby detí, pohybové a zdravotné cviky, skupinové, individuálne, spoločné hry

Osobná hygiena
9.30 - 9.45 Desiata
9.45 - 12.15 Elipsa, didaktické aktivity, edukačné activity, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave,
hry na ŠD /pohybové so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskoviska, preliezok, hry s hračkami a voľné hry

Osobná hygiena
12.15 - 12.45 Obed
12.45 - 15.15 Osobná hygiena, čistenie zubov, príprava na odpočinok, odpočinok, individuálna práca s predškolákmi,
prebúdzanie, obliekanie
15.15 - 15.30 Olovrant
15.30 - 17.00 Individuálna práca s predškolákmi, záujmové krúžky, pobyt vonku, hry a hrové činnosti,
rozlúčenie sa s deťmi, odchod detí domov

Kontakt

Súkromná materská škola

Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava


zriaďovateľ: Natália Psotová

mobil:

+421 917 623 673


e-mail:

psotovanatalia@gmail.com

Hore